Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt ČSOP Hasina

 

1. Zaměření projektu

Navržená opatření byla realizována pro hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus), pro který byl přijat záchranný program. Záměr se realizoval v Národní přírodní památce a evropsky významné lokalitě Kleneč na pozemcích p.č. 260, 266/2, 266/7, 266/8 266/9 (k.ú. Kleneč) a na lokalitě VKP Stráň Na kamenici (okr. Litoměřice) na pozemcích p.č. 530/77, 530/78 (k.ú. Kyškovice). Navržená opatření byla v souladu se schváleným záchranným programem pro hlavní předmět ochrany – hvozdík písečný český (AOPK, 2008) a rovněž v souladu s plánem péče o NPP Kleneč zpracovaným pro období 2014-2021. Plánovaný záměr splnil cíle, které jsou stanoveny v těchto dokumentech.

Projekt zahrnnoval tato prioritní opatření, která optimálně zajistily splnění vytýčených cílů, a která byla pro záchranu tohoto druhu aktuální ve spojení s odpovídající publikačními aktivitami:

a) péče o biotop

b) výchova a osvěta

2. Priority navržených opatření v rámci ZPZCHD/PPZCHD

2.1. Péče o biotop

  • Seč (priorita 1)
  • Mechanizované stržení drnu na vytipovaných plochách (priorita 1)
  • Ošetřování ploch se strženým humusovým horizontem (priorita 1)
  • Likvidaci porostů náletových dřevin (priorita 1)
    Všechny navržené aktivity v rámci opatření Péče o biotop patřily dle záchranného programu k hlavním prioritám.

2.2 Výchova a osvěta

Hlavní náplní tohoto opatření bylo vydání brožury, která shrnuje výsledky aktivit ochrany přírody v souvislosti s péčí o český endemit. Široké veřejnosti včetně dětí byla problematika záchrany hvozdíku a realizace záchranného programu přiblížena zábavnou formou prostřednictvím komiksu. Třetí aktivitou tohoto opatření bylo vydání pamětní turistické známky, která obsahuje hlavní motivy (hvozdík, EHP fondy) vypálené na plaketě po obou stranách dřevěnné mince. V rámci opatření byla opravena dřevěná konstrukce informačního panelu a vyměněna textová část s doplněnými informacemi o projektu.

3. Metodika navržených opatření

Navržené aktivity byly plně v souladu s metodikou stanovenou ZPZCHD pro daná opatření a nepředstavují odchylku od tohoto dokumentu.

Cíle ZP byly v rámci projektu naplněny díky opatřením, které zahrnovaly:

3.1 Péče o biotop

  • Seč

Opatření spočívalo v kosení 2,5 ha plochy formou mozaikovité seče na lokalitě Kleneč a v kosení 0,9 ha travního porostu na lokalitě Kyškovice v roce 2015. První seč (mozaikovitá) na Klenči měla podle původního plánu proběhnout během června, na žádost entomologů byla posunuta na začátek července. Posun termínu seče nemá vliv na předmětný druh. Druhá seč vlivem dlouhotrvajícího sucha byla uskutečněna v druhé polovině srpna. Při vykonávání výše uvedených činnostech bylo dbáno na obsekávání trsů hvozdíků v místech, kde se v travním porostu vyskytoval. Pokosená hmota byla shrabána a odstraněna mimo plochu NPP. Práce byly provedeny lehkou mechanizací (křovinořezy). Kosení travních porostů na lokalitě Kyškovice proběhlo v termínu 20.-24.7.2015. Práce byly rovněž provedeny lehkou mechanizací (křovinořezy). V roce 2016 bylo z důvodu úspor finančních prostředků zadáno kosení travních porostů na plochách v minulosti se strženou humusovou vrtvou o rozloze cca 0,2 ha. Kosení bylo provedeno motorovou sekačkou se sběrem biomasy do koše.

     kopie-souboru-img_0642-1-.jpg

  • Mechanizované stržení drnu na vytipovaných plochách

Na lokalitě Kleneč byla provedena skrývka ornice. Na základě pedologického průzkumu zpracovaného AOPK ČR v r. 2008 byla vymezena plocha 2600 m2, kde průměrná mocnost vrstvy dosahuje 0,5 metru a kde je obnovení štěrkopískového podkladu ještě vhodné. Předpokládáný objem odtěženého materiálu byl stanoven na 1300m3. Původní termín byl stanoven v rozmezí od 2.9.-15.9.2015, na základě jednání s vítězným zhotovitelem a jeho žádosti byl termín zahájení posunut na 7.9.2015. Práce byly ukončeny 18.9.2015 posledními terénními úpravami. Odtěžená vrchní vrstva zeminy byla na základě jednání s vedením obce Kleneč použita na rekultivační účely v katastru obce. Na lokalitě u Kyškovic byla ručně stržena svrchní humusová vrstva na ploše 9 m2 (čtverec 3x3 metry) do hloubky cca 35 cm. Vzniklý prostor byl dorovnán štěrkopískem dovezeným z lokality Kleneč, který zbyl po terénních úpravách na Klenči. Nově vzniklá monitorovací plocha je označena v dalších monitorovacích zprávách pod č. 10 a je připravena pro další sledování či výsevy semen hvozdíku.

      kopie-souboru-img_1657-1-.jpg img_1878.jpg

  • Ošetřování ploch se strženým humusovým horizontem

Cílem tohoto opatření byla maloplošná likvidace expanzních druhů travin v okolí trsů hvozdíku, odstraňování opadu z okolních stromů a disturbance a narušování mechového patra. Tyto aktivity spočívala v pravidelném ručním vytrhávání drobného náletu dřevin (borovice, akát, osika), kterého bylo možno dosáhnout jednoduchým vytrhnutím s kořenovým balem bez poškození kořenového systému. Práce byly provedeny na štěrkopískových plochách A, B, C v průběhu vegetační sezóny od srpna do října 2015 a od července do srpna 2016. Jemná okopávka a ruční vytrhávání expanzivních druhů spočívala v ručním odstraňování expanzivních trav (třtina, pýr plazivý, ovsík) v trsech hvozdíků a v jejich okolí na plochách A, B, C v průběhu vegetační sezóny od srpna do září 2015 a v červenci 2016. Dále probíhalo odstraňování mechorostů na štěrkopískové ploše lokality Kleneč, která vlivem sukcesních změn porůstala kompaktní vrstvou. Kdysi přirozené rozrušování kopyty divoké a především domácí zvěře se musely nahradit ručním či mechanizovaným narušováním kompaktního drnu. Ruční práce byly provedeny v okolí vzrostlé borovice mezi starými trsy hvozdíku na ploše 50 m2, práce pomocí ručních kultivátorů byly provedeny na ploše A v rozsahu 300 m2.

Na lokalitě Kyškovice v rámci této aktivity byla na devíti monitorovacích plochách o rozměru 3x3 metrů (celkem 81m2) odstraněna nakumulovaná stařina, odstraněny expanzivní traviny (pýr, ovsík) včetně kořenových systému a štěrkopískový substrát byl zkypřen a zarovnán.

      kopie-souboru-img_1922-1-.jpg

  • Likvidaci porostů náletových dřevin

Opatření mělo za cíl průběžné odstraňování náletových dřevin (především akát, popř. borovice, topol) z předem určené části lokality na ploše 0,5 ha (plochy A-G). Počátkem července r. 2015 a opakovaně v červnu r. 2016 byl na list výmladků aplikován selektivní přípravek Garlon New, v průběhu srpna byl v případech neúspěšné aplikace zásah opakován. Vyřezaný nálet měl být původně likvidován seštěpkováním. Vlivem dlouhodobého letošního sucha nebyly přírůstky tak velké, takže vyřezaná biomasa byla deponována spolu s pokosenou trávou mimo lokalitu. Náklady za toto opatření zahrnují tedy pouze nákup chemikálie a vynaloženou práci za postřik herbicidem. Odstranění odumřelých výmladků bylo provedeno v rámci druhého kosení travních porostů.  

     img_3680.jpg img_1307.jpg

 

3.2 Výchova a osvěta

Vzhledem ke své unikátnosti byla lokalita v NPP Kleneč již průběžně prezentována v médiích a tisku (Živé srdce Evropy, Botanicky významná území, Evropsky významné lokality, webové stránky AOPK ČR a apod.). Obec Kleneč se navíc prezentuje symbolem hvozdíku ve znaku obce. Na lokalitě byl umístěn informační panel. V současné době propagace záchranného programu probíhá na webových stránkách www.zachranneprogramy.cz a na facebookovém profilu.

 

Oprava informačního panelu

V rámci opatření byla opravena dřevěná konstrukce informačního panelu a vyměněna textová část s doplněnými novými informacemi o projektu. Plastová tabule s textem byla navíc mírně poškozena. Při její výměně za novou byly při té příležitosti doplněny některé nové informace získané v průběhu projektu. Seznámení se s informacemi z tohoto panelu je podmínka vydání turistické známky návštěvníkům a zájemcům o ní na Obecním úřadě v Klenči nebo v Informačním centru v Roudnici n.L. n.L. Výroba  informačního tabule a oprava dřevěné konstrukce byla realizována v období březen až červen roku 2016. Informační panel byl instalován a připraven ještě před exkurzí pro veřejnost dne 18.6.2016.

 

Vydání turistické známky

V polovině října r. 2015 byl osloven grafik o zhotovení návrhu turistické známky, která propaguje záchranný program pro hvozdík písečný český financovaný EHP fondy 2009-2014 a zároveň 65. výročí existence Národní přírodní památky Kleneč. Grafický návrh byl zhotoven a předán zadavateli koncem roku 2015. Výroba dřevěné plakety a obdržení konečného produktu proběhlo v dubnu roku 2016. Bylo vyrobeno 500 ks plaket TZ. Známky byly rozdávány účastníkům exkurze pro veřejnost dne 18.6.2016 přímo na lokalitě Kleneč, část nákladu převzal starosta obce Kleneč, část nákladu byla předána do Informačního centra v Roudnici n.L. Několik desítek TZ převzali pracovníci ředitelství AOPK  ČR, část byla zaslána na MŽP. Distribuce stále probíhá a bude průběžně pokračovat do vypotřebování zásob.

     tz_hpc.jpg

Vydání brožury o hvozdíku

Hlavní náplní tohoto opatření bylo vydání brožury, která shrnuje výsledky aktivit ochrany přírody v souvislosti s péčí o český endemit, a která veřejnosti objasňuje roli a význam evropských fondů při záchraně tohoto druhu. Obsahem jsou témata ekobiologie druhu, historie ochrany druhu na lokalitě, použitá managementová opatření, vědecko-výzkumná činnost a závěry pro další postupy při aktivní ochraně. Náklady na pořízení publikace zahrnují náklady na pořízení rukopisu, grafickou přípravu, překlad pro cizojazyčnou mutaci a vlastní tisk. Celkový náklad představuje 3000 kusů, z toho tisíc kusů bylo tištěno v anglickém jazyce. Tato aktivita představovala významnou část projektu realizovanou především v období červenec-září roku 2016.

     kopie-souboru-brozura_prebal01_cj.jpg  kopie-souboru-brozura_prebal-02_cj.jpg

Vydání komiksu

Široké veřejnosti včetně dětí byla problematika záchrany hvozdíku a realizace záchranného programu přiblížena zábavnou formou prostřednictvím komiksu. Krátký kreslený příběh, který na dvanácti stranách přibližuje dětem i dospělým hvozdík písečný český. Poutavou a přesto poučnou formou, místy s humorným nadhledem, jsme se snažili předat základní informace o hvozdíku písečném českém. Čtenáři se dozví něco o dávné i nedávné historii výskytu hvozdíku pod Řípem. Dočte se, jaké má hvozdík nároky na prostředí, co mu pomáhá přežít a co je pro něj naopak hrozbou. A několik stran je věnováno i monitoringu a snahám ochranářů o zajištění prosperující populace hvozdíku. To vše je zakončeno kvízem pro bystré čtenáře. Černobílý tisk vnitřních stran umožňuje využití komiksu i jako omalovánek k vybarvení. Celkový náklad představuje 7000 kusů, z toho tisíc kusů bylo tištěno v anglickém jazyce. Tato aktivita představovala významnou část projektu realizovanou především v období červenec-srpen roku 2016.

 

Fotogrammetrické práce

Předmětem prací jsou fotogrammetrické a fotografické práce nad přírodovědně významnými lokalitami v podobě fotomap a prezentačních fotografických sad. Výstupy sloužily k naplnění Opatření 6. Výchova a osvěta (letecké pohledy do publikací, na web, do prezentací), jednak ke zpracování výstupu projektu (zpracování aktuálních podrobných ortofotomap se zákresy managementu, podklady pro další monitoring hvozdíku, plánování dalších managementových zásahů, apod.). Pro vytvoření podrobné ortofotomapy NPP Kleneč bylo pořízeno 165 dílčích fotomap. K publikačním účelům bylo zhotoveno celkem 18 leteckých šikmých snímků z lokalit Kleneč a Kyškovice.