Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozemkový spolek

 

Pozemkový spolek Hasina byl akreditován Radou pro pozemkové spolky ČR dne 26.3.2004.

Pozemkové spolky (PS) obecně jsou neziskové organizace, pečující o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. nájmu, věcného břemene). Vycházejí ze zkušeností obdobných organizací v zahraničí a navazují na tradici předválečných okrašlovacích spolků u nás. Pozemkový spolek v našem právním pojetí není samostatnou právnickou osobou, ale funkcí, kterou vykonává nějaký subjekt neziskového sektoru. Aby se organizace mohla považovat za pozemkový spolek, musí mít k nemovitosti svého zájmu nějaký právní vztah.

Cílem PS Hasina spolku je ochrana a rozvoj přírodního bohatství Lounska zejména ve spolupráci s vlastníky a prostřednictvím vlastnických či jiných věcných práv k pozemkům a stavbám. PS Hasina podchycuje cenná území z hlediska ochrany přírody a krajiny na území Lounska a usiluje o dosažení dohod s vlastníky a uživateli těchto území, získání vybraných částí do vlastnictví či získání jiných věcných práv k pozemkům.

PS Hasina se zaměřuje na místa přírodovědně i kulturně hodnotná, přičemž lokality nemusí být zákonem nebo památkově chráněny. PS se snaží přispět k zachování přírodních a kulturních hodnot tam, kde zákonná ochrana není nebo tam, kde majiteli z různých důvodů nevyhovuje.

PS Hasina spolupracuje s vlastníky půdy, lesníky, zemědělci, obcemi, jinými neziskovými organizacemi, podnikateli i státními orgány. U každého pozemku je zváženo, jak by mohl být nejlépe chráněn a volíme vždy z několika legálních možností, např. dohoda s vlastníkem či uživatelem, ustavení věcného břemene, dlouhodobý nájem či nákup pozemku.

PS se snaží vlastníkům pomáhat i metodicky při hospodaření na přírodovědně cenných pozemcích (např. na mokřadech, které jsou obtížně obhospodařovatelné) nebo při získávání financí z krajinotvorných programů MŽP.

PS Hasina se ve své činnosti zaměřuje na oblast Lounska, což je území je přibližně vymezené správními hranicemi okresu Louny. Zajímáme se ale i o lokality vzdálenější - některé lokality v péči PS leží na Litoměřicku, Mostecku a Ústecku.

 

Jaké lokality pozemkový spolek chrání?

Co je Sbírka Místo pro přírodu?