Jdi na obsah Jdi na menu
 


Norské fondy - aktuality

21.9.2010

Ve dnech 14.-18. září proběhla v Olomouci II. konference Výzkum v ochraně přírody: Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management. Pořadatelem akce byla Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s AOPK ČR a MŽP. Konference se zúčastnilo přes 180 posluchačů, kteří v rámci 6 plén a 3 moderovaných workshopů řešili problematiku aplikace výsledků výzkumu v ochranářské praxi a také například financování ochrany přírody v následujícím období. Zkušenosti v ochraně přírody mohli posluchači sdílet v rámci zahraničního pléna s hosty C. Romaem z Evropské agentury pro životní prostředí, J. Frűhaufem z BirdLife Rakousko a J. Műllerem z NP Bavorský les.
Problematice záchranných programů bylo na konferenci věnováno zvláštní plénum. Prezentován zde byl výzkum reprodukce užovky stromové (R.Musilová), genetické variability perlorodky říční (J.Bryja), poznatky získané z reintrodukcí sysla obecného (J. Matějů) a populační biologie hořečku českého (A.Bucharová). Zároveň byly v rámci konference formou posterů prezentovány výsledky a výzkum z dalších záchranných programů a programů péče - viz. obrázky a seznam níže. Součástí konference se stala i výstava fotografií věnovaná záchrannému programu matizny bahenní.

         

18.9.2010

V září proběhly další managementové zásahy v NPP Kleneč. Seč ponechaných pásů z první fáze seče a narušování drnu na zarůstající ploše stržené již v roce 1999.

         

9.9.2010

V srpnu najely na předem vytipované plochy v NPP Kleneč opět buldozery a tatrovky. Strženo bylo několik oddělených segmentů. Výběr těchto segmentů byl předem konzultován s entomology, kteří v letech 2008-9 provedli na lokalitě podrobné průzkumy. Celková rozloha stržených ploch přesáhla 3 000 m2. Jedná se zatím o nejrozsáhlejší jednorázové stržení na této lokalitě. Tento nákladný zásah je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

         

26.8.2010

Pod stejným titulem vyšel článek v srpnové Živě. Věnuje se mezidruhovému křížení mezi hvozdíkem písečným českým a běžným hvozdíkem kartouzkem. Více se dočtete zde.

20.7.2010

V červnové Ochraně přírody vyšel článek o záchranném programu pro hvozdík písečný český. Článek si můžete přečíst zde.

1.6.2010

Při monitoringu výsevových ploch na loni stržené ploše v NPP Kleneč bylo zaznamenáno celkem 51 semenáčků hvozdíku písečného českého. Vzhledem k tomu, že na lokalitě bylo od loňského října vyseto po 50 semenech do 28 výsevových ploch, je toto číslo celkem nízké. Jenže ještě 20. května byl na lokalitě pozorován semenáček jediný. Zároveň jsou pozorované semenáčky velmi malé. Dá se tedy očekávat, že při dalším monitoringu, který má proběhnout začátkem července, bude počet vzešlých semenáčků výrazně vyšší. Výsevové plochy budou monitorovány jedenkrát měsíčně v průběhu celé sezóny. Při monitoringu je každý jednotlivý semenáček označen a změřen.Na nedaleké lokalitě Na Kamenici u Kyškovic byly na loni stržených plochách nalezeny jen 2 semenáčky.

 

         

 

16.11.2009

Dne 12.11.2009 se uskutečnilo setkání k záchrannému programu hvozdíku písečného českého. V rámci programu byli účastníci seznámeni s výstupy jednotlivých realizovaných a navrhovaných studií na NPP Kleneč. Hlavním bodem programu byla diskuse a připomínkování navrženého realizačního projektu na rok 2010. Přiložen je zápis ze závěrečné diskuse a některé prezentace.

22.10.2009

Ve čtvrtek 12. 11. 2009 se uskuteční setkání k ZP hvozdíku písečného českého. Na setkání bude představena historie ochrany druhu na jediné původní lokalitě NPP Kleneč, dále výsledky entomologických studií provedených v letech 2008 a 2009, začínající studie sledující sukcesi na stržených plochách a návrh studie vyhodnocující výsevy. Na závěr programu bude představen navrhovaný management na obou současných lokalitách hvozdíku a proběhne diskuse případných změn těchto opatření. Výsledky diskuse budou zpracovány do realizačního projektu záchranného programu na příští rok.

2.10.2009

Realizace ZP pro hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) s sebou přináší řadu otázek, které by bylo možné řešit v rámci diplomových prací, nejlépe studenty bakalářského stupně. V současné době jsou navržena tato dvě témata DP:

1. Vyhodnocení záchranných výsevů alias populační dynamika druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus

2. Sledování sukcese na letos obnaženém štěrkopískovém podkladu

Více informací o tématech a kontakt na školitele a konzultanta naleznete zde.

3.9.2009

Na přelomu srpna a září byl proveden nejrozsáhlejší managementový zásah v NPP Kleneč v tomto roce. Byl stržen drn s vrchní vrstvou půdy o mocnosti až 40 cm z plochy téměř 1500 m2 (plocha D1 - viz fotografie). Tento zásah realizovaný v rámci ZP hvozdíku písečného českého byl financován z Norských fondů.

První stržení drnu v podobném rozsahu bylo na Klenči realizováno již v roce 1999 (plocha A). Letos bylo na této ploše A zaznamenáno více než 1000 trsů hvozdíku, tedy více než polovina celé populace hvozdíku písečného českého. Je to tím, že pro vzcházení semenáčků hvozdíku písečného českého je nezbytný volný substrát a nezapojený drn.
Letos stržená plocha sousedí s plochou A, dá se tedy očekávat přirozené šíření druhu na tuto plochu, které bude podpořeno výsevy do experimentálních ploch.

         

 

14.7.2009

Již v roce 1915 F. A. Novák předpokládal, že růžoví jedinci na NPP Kleneč by mohli být kříženci s hvozdíkem kartouzkem (D. carthusianorum). Nicméně teprve letos se podařilo tuto skutečnost potvrdit Janě Kalůskové při práci na své diplomové práci věnující se rodu Dianthus, jejímž školitelem je Jan Suda. Při cytometrické analýze bylo potvrzeno, že 6 trsů s růžovými květy jsou mezidruhovými hybridy hvozdíku písečného českého a hvozdíku kartouzku.

          

16.6.2009

V červnu byl proveden monitoring populací hvozdíku písečného českého na obou jeho současných lokalitách. Na Klenči bylo napočítáno 1700 trsů, na lokalitě u Kyškovic celkem 16 trsů, což znamená nárůst populací na obou lokalitách. Vzhledem k vysokému počtu trsů a jejich vysoké hustotě bude na příští sezónu upravena metodika monitoringu.

         

25.3 2009

Dne 23.3.2009 řídící výbor rozhodl o schválení šesti projektů podaných v první výzvě programu "Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy" v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska. Seznam přijatých projektů naleznete na našich stránkách v sekci "Norské fondy", pod odkazem "Schválené projekty".

28.11.2008

Ministerstvo životního prostředí, jako zprostředkovatel, vyhlásilo dne 28.11.2008 1. výzvu k předkládání žádostí do programu "Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy" v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska. Alokovaná částka pro 1. výzvu je 5 200 000,-Kč a lze podávat projekty ve dvou oblastech podpory:

1. Realizace přijatých záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

2. Příprava nových záchranných programů a programů péče pro prioritní druhy

19.10.2008

Ministerstvo životního prostředí přijalo záchranný program pro hvozdík písečný český (Dianthus arenarius susp. bohemicus).

prijeti_hvozdiku.jpg