Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lokality

 

NPP Kleneč

Národní přírodní památka Kleneč se nachází asi 250 m východně od obce Kleneč (okres Litoměřice, Ústecký kraj). Jedná se o jihozápadně orientovaný svah na západním úpatí Řípu obklopený zčásti borovo-akátovým lesem a zčásti polem. Celková rozloha NPP je 5,3467 ha, nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 200 – 220 m. n m.n 2009). Podloží tvoří druhohorní sedimenty české křídové pánve, zejména jíly a slíny, které jsou překryty čtvrtohorními písčitými až štěrkopískovými sedimenty terasy řeky Labe, a granitickými acidickými štěrkopísky podél potoka Čepel, na kterých dominuje stepní travinná vegetace písčin, ojedinělá svou náročností na teplo a sucho. Nejvýznamnějším jejím zástupcem je neoendemický hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) a ohrožený druh naší květeny bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), která roste na svahu orientovaném směrem k obci Kleneč. Zajímavá fauna NPP Kleneč je zastoupena vzácným druhem nosatce Trachyphloeus heymesi (Hubenthal, 1934). Jedná se o první potvrzený nález v Čechách. Oblast NPP Kleneč je zařazena mezi Evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 2000, patří také mezi Botanicky významná území ČR (IPA – Important plant areas). Na území NPP je prováděn intenzivní management se snahou podpořit populace hvozdíku písečného zahrnující řadu zásahů. Nejvýznamnější je v minulosti již třikrát provedené plošné stržení drnu v rámci různých segmentů na lokalitě.

 

img_0860.jpg

 

 

VKP Stráň Na kamenici – lokalita u Kyškovic

Významný krajinný prvek se nachází na pomezí dvou polních kultur v k. ú. Kyškovice po pravé straně silnice z obce Kyškovice do Vědomic (okr. Litoměřice). Jedná se o parcelu č.p.p. 530/77 a 530/78 o rozloze 0,9 ha. Stejně jako NPP Kleneč je i tato oblast tvořená pozůstatkem štěrkopískové lavice řeky Labe. Dnes je na tento úzký pruh stráně pohlíženo jako na cenný biokoridor a stanoviště teplomilných druhů rostlin, s výskytem například divizny brunátné (Verbascum phoeniceum), mateřídoušky úzkolisté (Thymus serpyllum), řebříčku štětinolistého (Achillea setacea), apod.  VKP díky vhodným podmínkám slouží také jako studijní lokalita pro hvozdík písečný český, který sem byl na konci osmdesátých let introdukován. Je zde také prováděn doprovodný management (pravidelné kosení travních porostů) a podrobný monitoring hvozdíku na založených trvale monitorovacích plochách.

 

img_4948.jpg